Algemene voorwaarden

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN
Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt;
a. RedPebbl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: RedPebbl gevestigd aan
de Aggelenstraat 5 te De Rijp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer
37163434;
b. opdrachtgever: de natuurlijke persoon die of het bedrijf dat een overeenkomst aangaat met
RedPebbl;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen RedPebbl en de opdrachtgever;
d. werkzaamheden: de werkzaamheden die RedPebbl in opdracht van de opdrachtgever
uitvoert;
e. opleiding: de online opleiding(en) die RedPebbl aanbiedt en die de
opdrachtgever via de website kan bestellen en kan volgen;
f. digitale product: het digitale product, zoals e-books en e-cursussen, dat RedPebbl aanbiedt en dat de
opdrachtgever via de website kan bestellen;
g. website: de website www.redpebbl.com die door RedPebbl wordt beheerd.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen RedPebbl en de opdrachtgever.
2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
RedPebbl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door RedPebbl vervangen worden,
waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht
wordt genomen.
2.6. Gedurende de overeenkomst heeft RedPebbl het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te
wijzigen.
2.7. Indien RedPebbl niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt,
brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat
RedPebbl het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte
naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.8. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse
tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1. Alle aanbiedingen en offertes van RedPebbl zijn vrijblijvend.
3.2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan RedPebbl opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop RedPebbl haar aanbieding baseert.
3.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is RedPebbl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij RedPebbl anders aangeeft.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht RedPebbl niet tot het verrichten van een gedeelte van
de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, offertes, e-mailberichten en overeenkomsten binden RedPebbl niet.
3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand:
a. nadat de opdrachtgever de overeenkomst of offerte heeft ondertekend en aan RedPebbl
heeft geretourneerd; of
b. nadat de opdrachtgever via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod en/of de offerte van
RedPebbl.

Artikel 5. Annulering
5.1. Indien de opdrachtgever een tot stand gekomen overeenkomst voor bepaalde tijd tot het uitvoeren
werkzaamheden annuleert, dan worden annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening
gebracht. De annuleringskosten bedragen: 25% van de resterende, in de opdrachtbevestiging,
vastgestelde uren maal het uurtarief van RedPebbl.
5.2. Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.
5.3. De opdrachtgever is geen annuleringskosten aan RedPebbl verschuldigd indien partijen in de
overeenkomst zijn overeengekomen dat de overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds kan worden
opgezegd.
5.4. Alle reeds tot het moment van de beëindiging van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden en overige gemaakte kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 6. Opzegging
6.1. De opdrachtgever kan een tot stand gekomen overeenkomst voor onbepaalde tijd tot het uitvoeren
van werkzaamheden te allen tijde opzeggen. Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

Artikel 7.Uitvoering van de overeenkomst
7.1. RedPebbl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der
wetenschap.
7.2. RedPebbl voert de werkzaamheden uit vanuit haar eigen kantoor.
7.3. RedPebbl heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de
opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te
nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
7.4. RedPebbl kan niet garanderen dat met de werkzaamheden de website van de opdrachtgever
hoger komt in de zoekresultaten van Google of van andere zoekmachines.
7.5. RedPebbl kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het door de
opdrachtgever gewenste resultaat, zoals een omzetstijging en/of meer naamsbekendheid.
7.6. Voor de uitvoering van de overeenkomst kan RedPebbl afhankelijk zijn van (online) diensten of
software van derde partijen. RedPebbl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit
welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.
7.7. RedPebbl zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met
haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk
verkeer betaamt.

Artikel 8. Verplichtingen van de opdrachtgever
8.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en zaken , waarvan RedPebbl aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan RedPebbl worden
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en zaken niet tijdig
aan RedPebbl zijn verstrekt, heeft RedPebbl het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de
opdrachtgever in rekening te brengen.
8.2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem
verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de
overeenkomst niet anders voortvloeit.
8.3. De verstrekte gegevens dienen te voldoen aan de door RedPebbl voorgeschreven specificaties.
8.4. Indien de opdrachtgever aan RedPebbl informatiedragers, elektronische bestanden of software
etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn
van virussen en defecten.
8.5. De opdrachtgever dient RedPebbl alle bevoegdheden te geven die noodzakelijk zijn om de
overeenkomst uit te kunnen voeren.
8.6. De opdrachtgever vrijwaart RedPebbl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
8.7. De opdrachtgever is gehouden RedPebbl onverwijld te informeren omtrent feiten en
omstandigheden die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden van belang kunnen zijn.

Artikel 9.Wijziging factuuradres of verhuizing
9.1. Indien de opdrachtgever verhuist dan wel het factuuradres van de opdrachtgever wijzigt, dient de
opdrachtgever daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsplaats en/of nieuw
factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan RedPebbl mede te delen.

Artikel 10. Wijziging van de overeenkomst
10.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig
en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
10.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. RedPebbl zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
10.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal RedPebbl de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
10.4. Indien een vaste prijs is overeengekomen, dan zal RedPebbl daarbij aangeven in hoeverre de
wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

Artikel 11. Opleveringstermijn
11.1. Alle door RedPebbl genoemde of overeengekomen opleveringstermijnen zijn naar beste weten
vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren.
RedPebbl spant zich er naar behoren voor in overeengekomen opleveringstermijnen zoveel
mogelijk in acht te nemen. Een vermelde of overeengekomen opleveringstermijn is nimmer als een
fatale termijn te beschouwen. De duur van de uitvoering van de werkzaamheden kan beïnvloed
worden door de kwaliteit van de informatie en zaken die de opdrachtgever verstrekt en door de
medewerking die wordt verleend.
11.2. RedPebbl is niet gebonden aan al dan niet uiterste opleveringstermijnen die vanwege buiten
haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben
voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is RedPebbl gebonden aan een al dan
niet uiterste opleveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de
overeenkomst zijn overeengekomen.
11.3. Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan de opdrachtgever tot enigerlei
schadevergoeding, tot ontbinding van de overeenkomst of een andere actie jegens RedPebbl.
Dit geldt niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van RedPebbl.

Artikel 12. Prijzen en tarieven
12.1. De vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw en in euro’s.
12.2. RedPebbl heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand
voordat deze ingaan aan de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch bekend gemaakt. Indien de
opdrachtgever niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, dan is de opdrachtgever gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden. De ontbinding dient
schriftelijk of via de e-mail te geschieden en binnen 2 weken nadat de opdrachtgever in kennis is
gesteld van de nieuwe tarieven. Verhoging van de tarieven wegens een verhoging van het btw-tarief of
wegens een wijziging van de overeenkomst geeft de opdrachtgever niet het recht om de
overeenkomst te ontbinden.
12.3. RedPebbl is gerechtigd een vast overeengekomen prijs te verhogen wanneer tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte
hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst,
en zulks niet toerekenbaar is aan RedPebbl, dat in redelijkheid niet van RedPebbl mag
worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk
overeengekomen prijs.

Artikel 13. Facturatie en betaling
13.1. Facturatie voor uitgevoerde werkzaamheden geschiedt maandelijks achteraf.
13.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
13.3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente aan RedPebbl verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de
opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever.
De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de
verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,-. Is de opdrachtgever een consument, dan
worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet incassokosten.
13.4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al wijst de opdrachtgever een andere volgorde van toerekening aan.
13.5. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
13.6. RedPebbl kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken,
producten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande
verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan RedPebbl verschuldigde bedragen
betaald heeft.
13.7. Rechten worden aan de opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten
14.1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel
voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), concepten, digitale informatie, programmatuur,
logo’s, ontwerpen, e.d., hierna te noemen “werk”, die RedPebbl in het kader van de
overeenkomst heeft vervaardigd, berusten bij RedPebbl of bij haar licentiegever(s).
14.2. RedPebbl verleent aan de opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht
tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die berusten op het werk. De licentie geldt slechts
nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens RedPebbl heeft voldaan.
14.3. Door de oplevering van werk worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen. Alle rechten van intellectuele eigendom op het werk berusten uitsluitend bij RedPebbl of bij haar licentiegever(s).
14.4. Overdracht van de auteursrechten op het werk kunnen partijen middels een schriftelijke
overeenkomst overeenkomen.
14.5. Indien de opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van RedPebbl,
dan heeft RedPebbl het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder
dat de opdrachtgever recht heeft op enige vorm van compensatie, en dan wordt alle schade die Virtual
Efficiency daardoor heeft geleden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
14.6. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij RedPebbl voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
14.7. RedPebbl is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te gebruiken voor eigen publiciteit of
PR doeleinden. In dit kader heeft RedPebbl het recht de naam en/of het logo van de
opdrachtgever en een link naar de website van de opdrachtgever op haar website te plaatsen.
Artikel 15. Onderzoek naar het bestaan van rechten
15.1. Tot de opdracht behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten,
auteursrechten, portretrechten, e.d. van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid
van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
15.2. De opdrachtgever dient zelf na te gaan of de materialen die hij voor de uitvoering van de
overeenkomst aan RedPebbl ter beschikking stelt, geen inbreuk maken op de merkrechten,
auteursrechten, portretrechten, e.d. van derden.

Artikel 16. Klachten
16.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk na de oplevering aan RedPebbl kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat RedPebbl in staat
is adequaat te reageren.
16.2. Indien een klacht gegrond is, dan zal RedPebbl de werkzaamheden alsnog verrichten zoals
overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit
laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
16.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal RedPebbl slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18.
16.4. Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
16.5. Voor vragen en/of klachten kan de opdrachtgever op de volgende wijzen contact opnemen met RedPebbl:
a. via het e-mailadres: hello@redpebbl.com;
b. via het telefoonnummer: 06-13729273.

Artikel 17. Opschorting en ontbinding
17.1. RedPebbl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst
middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden, indien:
a. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst RedPebbl ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
c. aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
d. de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
e. ten aanzien van de opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt
verklaard;
f. de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve
van een overname of samenvoegen van ondernemingen.

17.2. Voorts is RedPebbl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich
anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van
de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
17.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van RedPebbl op de
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien RedPebbl de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
17.4. RedPebbl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18. Aansprakelijkheid en verjaring
18.1. RedPebbl kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of
indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan
worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19.1 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere
personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
18.2. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. RedPebbl is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de opdrachtgever gegeven instructies. De opdrachtgever vrijwaart RedPebbl tegen alle aanspraken ter zake.
18.3. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data, onder meer door
middel van het maken van afdoende back-ups. RedPebbl is op geen enkele wijze aansprakelijk
voor dataverlies.
18.4. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte
materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit
nalaat, kan RedPebbl niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van
deze kopieën niet was opgetreden.
18.5. RedPebbl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook,
veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.
18.6. RedPebbl is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de
opdrachtgever verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of
(internet)verbindingen van de opdrachtgever.
18.7. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van RedPebbl, maakt.
18.8. RedPebbl kan door de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat
voortvloeiende uit de werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.
18.9. RedPebbl is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van
verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
18.10. Iedere aansprakelijkheid van RedPebbl voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade
wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten
gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, verlies of beschadiging van data,
vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.
18.11. Indien RedPebbl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van RedPebbl beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van RedPebbl gedane
uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de
verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag,
althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
18.12. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens
RedPebbl, vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop de opdrachtgever
bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 19. Overmacht
19.1. Van overmacht aan de zijde van RedPebbl is onder andere sprake indien RedPebbl
verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen
ten gevolge van: storingen in de verbindingen van en met het internet, virusinfectie of
computervredebreuk door derden, stroomstoring, weersomstandigheden, natuurrampen,
verkeersstoring, stakingen, diefstal, brand, ziekte van de natuurlijke persoon die namens Virtual
Efficiency de overeenkomst uitvoert, overheidsmaatregelen en fouten in software of (online) diensten
van derden. Onder overmacht wordt tevens begrepen iedere gebeurtenis of omstandigheid ten
gevolge waarvan nakoming door RedPebbl zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in
vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst dat nakoming in
redelijkheid niet meer kan worden verlangd.
19.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van
RedPebbl ten gevolge waarvan RedPebbl haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet
volledig kan nakomen.
19.3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, is ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de
andere partij.
19.4. Voor zover RedPebbl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is RedPebbl
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De
opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20. Geheimhouding
20.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie.
20.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, RedPebbl gehouden
is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te
verstrekken, en RedPebbl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de
bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is RedPebbl niet gehouden
tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van
de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21. Niet-overname personeel
21.1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van RedPebbl
gedurende de overeenkomst en gedurende een periode van 12 maanden na het einde van de
overeenkomst een natuurlijke persoon die in dienst is bij RedPebbl of die door RedPebbl
is ingehuurd een arbeidsovereenkomst aan te bieden, in dienst te nemen of op een andere basis direct
of indirect voor zich te laten werken. Indien RedPebbl toestemming geeft voor het
bovengenoemde, dan kan RedPebbl daar voorwaarden aan verbinden, zoals het betalen van
een geldsom.

Artikel 22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
22.1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
22.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en RedPebbl worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar RedPebbl gevestigd is. De
opdrachtgever zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat RedPebbl zich schriftelijk
jegens de opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de
volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

HOOFSTUK 2: OPLEIDING EN DIGITALE PRODUCTEN

Artikel 23. Productspecificaties en fouten
23.1. De wezenlijke kenmerken van de opleiding en de digitale producten zijn omschreven op de website.
23.2. RedPebbl kan niet gebonden worden aan schrijf- of typefouten op de website.
23.3. Het assortiment aan online producten en/of diensten dat op de website wordt aangeboden kan
worden gewijzigd.

Artikel 24. Gebruiksvoorwaarden
24.1. Bij gebruik van de website dient de opdrachtgever zich op te stellen conform hetgeen van een
verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
24.2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel
te kraken.
24.3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van RedPebbl of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

Artikel 25. Totstandkoming van de overeenkomst
25.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever het bestelproces via de website succesvol heeft doorlopen.
25.2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de opdrachtgever heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
25.3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt RedPebbl een
bevestigingse-mail naar de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever geen bevestigingse-mail heeft
ontvangen, dan dient de opdrachtgever contact op te nemen met RedPebbl. Zolang de
opdrachtgever geen bevestigingse-mail heeft ontvangen, kan de opdrachtgever de overeenkomst
kosteloos annuleren.

Artikel 26. Herroepingsrecht
26.1. Aangezien de opleiding en de digitale producten zaken betreffen met een digitale inhoud is het
herroepingsrecht op de bestelde opleiding of op het bestelde digitale product niet van toepassing,
mits de levering van de opleiding en/of het digitale product is begonnen met uitdrukkelijke
voorafgaande toestemming van de opdrachtgever en de opdrachtgever heeft verklaard dat hij
daarmee afstand doet van zijn herroepingsrecht.
26.2. Indien de opdrachtgever geen uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de aanvang van de
levering van de opleiding en/of het digitale product en de opdrachtgever geen afstand heeft gedaan
van zijn herroepingsrecht, dan zal RedPebbl pas overgaan tot de levering van de opleiding of
het digitale product nadat de ontbindingstermijn van 14 dagen is verstreken.

Artikel 27. Opleiding en account
27.1. De opleiding wordt via de website ter beschikking gesteld. De opdrachtgever kan via zijn account op de website de opleiding volgen.
27.2. De inhoud van de gehele opleiding is niet direct zichtbaar op de website. De opdrachtgever kan pas naar de volgende module van de opleiding nadat hij de voorafgaande module heeft afgerond.
27.3. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De opdrachtgever dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden. Indien de opdrachtgever constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn inlogcodes, dan dient de opdrachtgever RedPebbl
daarvan onverwijld in kennis te stellen.
27.4. RedPebbl garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of zonder fouten werkt. De
opdrachtgever erkent dat toegang tot de website onderbroken kan worden door diverse redenen.
RedPebbl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze tijdelijke onderbreking van
de website waardoor de opdrachtgever tijdelijk de opleiding niet kan volgen. RedPebbl zal
echter pogen een volledige continuïteit van de beschikbaarheid van de website te leveren en binnen
aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen.

Artikel 28. Prijzen, facturatie en betaling
28.1. De op de website vermelde prijzen zijn exclusief btw en in euro’s.
28.2. Voor de bestelde opleiding of het bestelde digitale product stuurt RedPebbl een factuur via de
e-mail.
28.3. De opdrachtgever kan de bestelling die via de website geplaatst is op de volgende wijzen betalen:
a. iDeal
b. Banktransactie
c. PayPal (3.5% + €0,50 toeslag over het aankoopbedrag)
d. Credit Card (3.5% + €0,50 toeslag over het aankoopbedrag)

Artikel 29. Aansprakelijkheid
29.1. RedPebbl kan nimmer garanderen dat het volgen van de opleiding of het afnemen van een digitaal product ertoe leidt dat het bedrijf van de opdrachtgever een succes wordt.